ขอแสดงความยินดี

   ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีดังนี้

1. Dr.Jesse Owen Hearns-Branaman

2. อาจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

3. อาจารย์ ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช