620829oia 06

Cultural Hours 2562

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Cultural Hours 2562 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก สโมสรนักศึกษา Ms. Le Le Hnin นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Ms. Faria Zaman นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติบังคลาเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับและเป็รผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม