banner 20151002 watermind05 11zon

มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558

    วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียน สาธิต มศว. ประสานมิตร สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ จัดงาน มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 หัวข้อ การสร้างความสามารถของพลเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา88 พรรษา กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน  ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง การคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ… เราจะช่วยกันอย่างไร ??
โดย คุณวิชัย  สมบูรณ์ ผู้ชำนาญงานด้านแผนงาน โครงการ และวิชาการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

และการเสวนาเรื่อง ขยะ…ไม่เป็นขยะ… เราทำได้

คุณวิจัย  อัมราลิขิต          นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
คุณน้ำอ้อย  เวชกามา       อาจารย์จากโรงเรียนโสมาภา 2 เขตบึงกุ่ม
คุณจุไรรัตน์  เครือพิมาย    คณะกรรมการชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต     หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab)
                                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเรื่อง การจัดการขยะในต่างประเทศ

  • การจัดการขยะในประเทศนิวซีแลนด์ โดย คุณวิชนี รัตนพันธ์ เจ้าของฟาร์มในนิวซีแลนด์
  • การจัดการขยะในไต้หวัน โดย ดร.กวิชช์  ธรรมิสร มูลนิธิพุทธฉือจี้
  • การจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่น โดย คุณยาซุโอะ อุเอดะ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทยามางิชิซึม ไลฟ์ไทยจิกเคน จำกัด

    โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน

     เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน  2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน?NIDA OPEN HOUSE 2015?  โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

    ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเปิดงาน (ฉ่อย) แนะนำหลักสูตรของสถาบัน?ทำไมต้องเธอ…NIDA? ดำเนินรายการโดย คุณเป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์ นักแสดงและพิธีกรรายการ “รถโรงเรียน” นอกจากนี้ยังมีการประกวดเรียงความ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ),การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์, การประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ (ระดับชาติ), การแข่งขันประกวดร้องเพลงประจำสถาบันโครงการ NIDA STAR SEARCH, การมอบเกียรติบัตรให้นักแสดงนำ เพลง ลูกนิด้า ในงานมีการเปิดให้เยี่ยมชมบูธ เล่นเกมส์ และแนะแนวหลักสูตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558