banner 20151002 chop02 11zon

พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร

   เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558  สโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร โดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไพบูลย์ ช่างเรียน ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส และคุณเลขา วัลไพจิตร เข้าร่วมพิธีทำบุญ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร