banner 20151002 retire 11zon 1

พิธีแสดงมุทิตาจิต

   เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

   ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันรวมถึงบุคลากรของสถาบันจำนวนมาก เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และการแสดงออกถึงความรัก และความเคารพที่มีต่อท่าน ซึ่ง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ได้รับการต่ออายุราชการ เพื่อดำเนินตามปณิธานที่ท่านตั้งใจทำเพื่อสังคมต่อไป

พิธีแสดงมุทิตาจิต