620921 15

มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะบริหารการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจ เพื่อสายน้ำ 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากนิด้า โรงเรียน และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เลือกช้อป ชิม ชิลล์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากร้านค้าชุมชนต่าง ๆ งานสัมมนา “สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สร้างได้ด้วยใจ+มือเรา” และสัมมนา “สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ชุมชน ซึ่งถือเป็นการรวมพลคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชน และผู้สนใจ กว่า 1,000 คน โดยการจัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ มีความมุ่งหวังให้ทุกคนมีความรู้ ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อมาร่วมเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป