banner 20151002 mou 11zon

MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด

 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 นิด้า นำโดย ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 สถาบัน และได้ลงบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่4 ระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด