MEET THE PRESS

กิจกรรมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเครือมติชน(MEET THE PRESS) เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเครือมติชน (MEET THE PRESS) โดยมีประเด็นการพูดคุยดังนี้ 

1. วางโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (ความเห็นด้านเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจเศรษฐกิจมหภาค) 2. มองแนวโน้มตลาดเงินและตลาดทุนไทยในปี 2016 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน (ความเห็นด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง) 3. ผ่าทางออกการเมืองไทยยุค คสช. กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ความเห็นด้านการเมือง) 4. ประเด็นปัญหาด้านสังคมสิ่งแวดล้อม 5. ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุย ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์