เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เยือนสถาบันเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 H.E.Mr.Chudi Okafor เอกอัครราชทูตจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบกับผู้บริหารของสถาบันและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ, ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์, รศ.ดร.บุษยา วีรกุล อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผศ.ดร.อาแว มะแส รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, อ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะการจัดการการท่องเที่ยว, อ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว, Mr. Theophilus Amokwu นักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์, Mr. Lloyd Chukwuemeka Nwafor นักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์