620929 05

MOU NIDA – กระทรวงยุติธรรม

 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามได้แก่ พันตำรวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  นายอธิพล  มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดยะลา นายสุนทร  ปราบเขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นสักขีพยาน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เน้นการพัฒนาส่งเสริมบูรณาการระหว่างบุคลากรกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นมาช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทั้งในระดับชุมชนและสังคม และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่เป็นเครือข่าย  ขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนการสอนนอกที่ตั้งจังหวัดยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา