640122 05

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย

          รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม ซึ่งได้จัดไปในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 9 ประเทศ จำนวน 74 คน เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม