640126

นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19 รอบ 2

 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้ 7 โรงพยาบาล จากการรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท และรวมสิ่งบริจาคจากเครือข่ายนิด้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยมีรายชื่อโรงพยาบาล ดังนี้

1️ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 100 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น) รวม 5,000 ชิ้น

   2. หน้ากาก N95 จำนวน 3 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) รวม 60 ชิ้น

   3. หน้ากาก Faceshield จำนวน 220 อัน

   4. ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 20 ชุด

   5. ถุงมือไซซ์  L จำนวน 5 กล่อง (กล่องละ 200 ชิ้น) รวม 1,000 ชิ้น

   6. ถุงมือไซซ์ M จำนวน 5 กล่อง (กล่องละ 200 ชิ้น) รวม 1,000 ชิ้น

   7. แอลกอฮอล์ จำนวน 3 ลัง (ลังละ 19 ขวด) รวม 57 ขวด

2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 50ชิ้น) รวม 2,500 ชิ้น

   2. หน้ากาก N95 จำนวน 2 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) รวม 40 ชิ้น

   3. หน้ากาก Faceshield จำนวน 120 อัน

   4. ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน  15 ชุด

3 โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี 

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น) รวม 2,500 ชิ้น

   2. หน้ากาก N95 จำนวน 2 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) รวม 40 ชิ้น

   3. หน้ากาก Faceshield จำนวน 120 อัน

   4. ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 15 ชุด

4 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น)  รวม 2,500 ชิ้น  

   2. หน้ากาก N95 จำนวน 3 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) รวม 60 ชิ้น 

   3. หน้ากาก Faceshield จำนวน 120 อัน

   4. ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 15 ชุด

5 โรงพยาบาลปากช่อง จ.นครราชสีมา

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น)  รวม 2,500 ชิ้น  

   2.หน้ากาก N95 จำนวน 3 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น)  รวม 60 ชิ้น

   3.หน้ากาก Faceshield จำนวน120 อัน

   4. ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 15 ชุด

6 โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

   1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 100 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น) รวม 5,000 ชิ้น

   2. หน้ากาก N95 จำนวน 3 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) รวม 60 ชิ้น   

   3. หน้ากาก Faceshield จำนวน120 อัน

   4. ชุด ป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 15 ชุด

   5. ถุงมือไซซ์  L จำนวน 5 กล่อง (กล่องละ 200 ชิ้น) รวม 1,000 ชิ้น

   6. ถุงมือไซซ์ M จำนวน 5 กล่อง (กล่องละ 200 ชิ้น) รวม 1,000 ชิ้น

   7. เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 69 หลอด 

   8. ครีมอาบน้ำ จำนวน 50 ขวด

   9. แอลกอฮอล์ จำนวน 3 ลัง (ลังละ 19 ขวด) รวม 57 ขวด

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้ จ.นครราชสีมา 

    1. หน้ากาก surgical mask จำนวน 20 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น)  รวม 1,000 ชิ้น

นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19 รอบ 2