621017

NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน