640130 09

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย คุณดุสิต ปิยะทัต ประธานนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) รุ่นที่ 9 ได้นำทีมงานของบริษัท เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Silvernano ที่มีความปลอดภัยสูงกว่ายาฆ่าเชื้อแบบดั้งเดิม

          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่สถาบัน อาทิ สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์อาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องพัก ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดอาคารสถานที่ทำการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (อธิการบดี) พร้อมด้วย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) ได้แสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับคุณดุสิต ปิยะทัต ในการดำเนินการครั้งนี้

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19