621101 01

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน จ.ชลบุรี จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 และ โรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมทั้งทุนสนับสนุนโรงพยาบาล 2 แห่ง แห่งละ 20,000 ได้แก่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,638,866 บาท  สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้