640219MOU 04

ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ “นิด้า” ขานรับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จับมือ “นิด้า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคสมัยที่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ดังนี้ 

          1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนที่สูงขึ้น โดยจะสนับสนุนบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

          2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน (เน้นระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว) และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

          3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน

          4. ร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

           ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่มีความสอดคล้องและสามารถเติมเต็มการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ให้มีการนำนโยบาย 4 ด้าน คือ “สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม” มายึดเป็นแนวทางการทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวสีขาว และการกีฬาสีขาว อันจะทำให้งานด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน ในเบื้องต้นได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเดินหน้างานนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนที่จะจัด workshop ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่จังหวัดราชบุรี

ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ “นิด้า” ขานรับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จับมือ “นิด้า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ “นิด้า” ขานรับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จับมือ “นิด้า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ “นิด้า” ขานรับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จับมือ “นิด้า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ “นิด้า” ขานรับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จับมือ “นิด้า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม