621120 05

สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา

  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2563 คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ  ผู้แทนคณะทุกคณะ เข้าร่วมรับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา จาก ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต อาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิป พงษ์ประพันธ์