581105 01 11zon

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุม โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ ประเด็นการวิจัยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดย นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบรรยายพิเศษหัวข้อ แนวโน้มและประเด็นสำคัญทางการท่องเที่ยวไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564