621122oia

เยือน École de Management Léonard de Vinci

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน École de Management Léonard de Vinci (EMLV) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Dr.Laurent Aléonard, Dean of Academic Affairs; Dr. Nicholas G. Paparoidamis, Dean of Research; Philippe Wagner, Director of Programs and studies; Bastien Nivet, Associate Professor และ Katia Amazit, International Relations Coordinator ให้การต้อนรับและพบปะหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน

เยือน École de Management Léonard de Vinci