621125oia

เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยือน Excelia Group ณ เมืองลาโรแชล สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับผู้แทนของ Excelia Group และ La Rochelle Business School เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส