581026MOU01 11zon

MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ

MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 Prof.Dr.Tsarng-sheng Cheng อธิการบดี Chung Hua University ประเทศไต้หวัน เข้าหารือกับคณะผู้บริหารและคณบดีวิทยาลัย- นานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และร่วมกันลงนามในหนังสือข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Chung Hua University กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโครงการ Joint Dual Degree ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์