640225 07

‘นิด้า’ ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน ‘สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง’ 1 ใน 5 ‘ธัชชา’

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ‘ธัชชา’  (TASSHA : Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and arts)

โดยเน้นขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะบูรณาการขับเคลื่อนและขยายผล ‘ธัชชา’ ให้เกิดความยั่งยืน สร้างสมดุลทางวิชาการ และนำประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในเบื้องต้น ‘ธัชชา’ ประกอบด้วย 5 สถาบัน คือ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันโลกคดีศึกษา, สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

          ในส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของ “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สถาบันภายใต้ ‘ธัชชา’ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางวิชาการของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัย พัฒนากำลังคน ทุนทางปัญญา และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชุมชน สังคม บูรณาการเชื่อมโยงจากในระดับประเทศสู่ระดับโลกต่อไป

          โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ในฐานะประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และแขกผู้มีเกียรติในนามสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี นำเยี่ยมชมสำนักงาน ‘ธัชชา’ บูธนิทรรศการจาก 5 สถาบัน พร้อมรับชมการแสดงร่วมกับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารอุดมศึกษา 2 ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'
'นิด้า' ร่วมเปิดตัว วิทยสถานฯ พร้อมขับเคลื่อน 'สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง' 1 ใน 5 'ธัชชา'