581019 001 11zon

เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2

เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดเวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.สถาบันฯ ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันและประธานคณะอนุกรรมการศึกษา จัดทำระบบจัดทำโครงสร้าง และข้อบังคับจากชุดต่างๆ นำเสนอผลการพิจารณา ร่าง พรบ. สถาบันฯ พ.ศ. …. ตามความเห็นของประชาคมนิด้า ที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ และการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. สถาบันฯ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากคณะจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2