581013Work From Home001 11zon

Work From Home

Work From Home

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จัดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและภาครัฐอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการทำงานจากที่บ้าน(Work From Home) โดยได้รับจาก รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย- และบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์