581113 11zon

University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน

University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 Prof. Dr. Gerald M. Fry, College of Education and Human Resource, from University of Minnesota (UMM) สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน