621124 09

ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation

 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว และ ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะการจัดการการ ท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (สนช.) จัดงานสัมมนาด้านธุรกิจไมซ์ ในหัวข้อ The ModernMICEzation ไมซ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

          โดยมีการบรรยายพิเศษและการเสวนาระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนา ธุรกิจและนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม ร่วมด้วยคุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท ไมนด์ทรี จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาด้าน Big Data และ smart tourism และ คุณอิทธิกร อัฑฒพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร loops-event.com เพื่อทราบถึงทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆด้านธุรกิจไมซ์ รวมไปถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562