640303 07

นิด้า จับมือ ปตท.สผ. – ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า

เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรอบรมโครงการ Digital Citizen Bootcamp PTTEP x NIDAx depa ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 35ภายในงานมีการจัดเสวนา (Panel Expert Talk) โดยได้รับเกีบรติจาก นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมโครงการ และร่วมสานเสวนา ร่วมกับ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ (ปตท.สผ.) ในหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กับ ปตท.สผ.  และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ด้วยคำนึงถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาส และความท้าทายใหม่ๆ ให้กับองค์กรในทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีทักษะและคุณสมบัติพร้อมที่จะเรียนรู้สอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 

นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
นิด้า จับมือ ปตท.สผ. - ดีป้า จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Citizen Strategy and National Policy” หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล