640224 01

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

อ.ดร. บงกช เจนจรัสสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ. ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ นางธัชตวัน อนันตกูล ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ สำนักสิริพัฒนา และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางที่สถาบันจะจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mr. Kevin Shepherdson, CEO & Founder และผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.
ประชุมหารือ กับ ผู้แทนจาก Straits Interactive Pte Ltd.