620111 19

สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2562

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง “Redesign NIDA Together” เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาสถาบันในอนาคต ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สำนัก ผู้บริหารระดับกลาง และตัวแทนนักศึกษาเก่าของสถาบัน

          โดย รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเปิดงานและร่วมกิจกรรมตลอดการสัมมนา และ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี กิจกรรมวันแรกเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ Workshop วิทยากรนำโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และในวันที่สอง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและทางออกอุดมศึกษาไทยในยุค Disruptive Education ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี