620207 07

รับมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา และผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รับมอบใบประกาศรับรอง มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จากคุณมยุรี ทองภาพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและสนับสนุน ด้านเทคนิค บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

          ในโอกาสที่ทั้งสอง ผ่านการ ตรวจประเมินหน่วยงาน เพื่อขอรับรองคุณภาพระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 แสดงให้เห็นถึงความมี มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการให้บริการของสถาบัน โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก