640311 01

สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9

 นิด้า – กทม. และภาคี ร่วมสำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สู่สวนสาธารณะชุมชน ย่านทันสมัย “Bangkapi Smart District” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ หัวหน้าโครงการ และอาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภาคีร่วมพัฒนา “Bangkapi Smart District” ลงพื้นที่สำรวจทางเท้า และทางน้ำโดยลงเรือสำนักระบายน้ำเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่สีเขียว และสวนหย่อมชุมชนเมืองโดยรอบบึงกุ่ม ซึ่งเดิมเป็นแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 มีความจุน้ำกว่า 140,000 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 5.3 เมตร ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายผลความร่วมมือจากนิด้า Bangkapi Smart District สู่บึงกุ่มกรีนพาร์คและชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9