620109 01

แสดงความยินดี 42 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ณ อาคารสำนักพิมพ์มติชน เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562