620109usr 03

NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม – บ้านนกขมิ้น

 นิด้า ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2562

          นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของบริจาคจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่เด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์