620218

SMEs ยุคใหม่สู่วิถีดิจิทัล

  สำนักสิริพัฒนา นิด้า เข้าร่วมในพิธีตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ SME Bank ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาผู้ประกอบการ “SMEs ยุคใหม่สู่วิถีดิจิทัล” หรือ SMART SMEs toward Digital Future เพื่อตอบโจทย์ SME ให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกการค้ายุคใหม่ ในอนาคต

SMEs ยุคใหม่สู่วิถีดิจิทัล