620218mou 01

ธพว.จับมือ 4 ม.ปั้นสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์

  ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมกับ 3 สถาบันการศึกษา

ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน “โครงการ SME D Scaleup Society” ปั้นสตาร์ท อัพเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการศึกษา ยกระดับและส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลให้กลุ่มสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี ได้แจ้งเกิดและขยายกิจการทางธุรกิจไปสู่เวทีสากล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา