620224

ระบบกฎหมายและนิติวิธี

   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย วิชา กบ 6006 ระบบกฎหมายและนิติวิธี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ระบบกฎหมายและนิติวิธี