620227 02

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

          การอบรมในครั้งนี้ มีผู้แทนชุมชนกว่า 50 เขต ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน และเดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภาวะผู้นำ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปได้