620307 02

ปฐมนิเทศหลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

   พิธีปฐมนิเทศหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” DAD รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ที่ปรึกษาหลักสูตร กล่าวแนะนำการจัดทำโครงงานกลุ่มในภาพรวม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562