620314 01

แสดงความยินดี

 ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมแสดงความยินดีกับคุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาเก่าของคณะ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์