620319 04

NIDA Transforms Thailand by Education

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด (NIDA Transforms Thailand by Education)”

          ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในนิด้า รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับในครั้งนี้ และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค NIDA Thailand ซึ่งสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ครับ นอกจากนี้ สามารถเข้าไป download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่เฟซบุ๊ค : NIDA CCR – ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน