620318nida 07

นิด้าจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 สืบเนื่องด้วยสถาบันเปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการเป็นสถาบัน อุดมศึกษาในกำกับของรัฐส่งผลให้มีการจัดทำข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน

          โดยภาพรวม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านการศึกษา และด้านประกันคุณภาพ โดยในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น 2 ด้าน คือ ด้าน การบริหารจัดการ และ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอ ข้อบังคับสถาบัน เกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับ ด้านการบริหารจัดการ และช่วงที่สองเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล นำโดย รศ.ดร.จิระประภา อัครบวร ประธานคณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านบริหาร ทรัพยาการบุคคล ทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามจากประชาคมนิด้าทั้งสองช่วง บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น  2 อาคารสยามบรม ราชกุมารี