620320 01

นิด้า ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม“ชวนคนกรุงปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน”

   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นตัวแทนสถาบันร่วมงานแถลงข่าว “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต”

          ในฐานะภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งสร้างการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดหลัก ได้แก่ ลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก และรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ร่วมกันแสดงพลัง ลดภาวะโลกร้อน พร้อมใจกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 20.30 – 21.30 น.พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก

นิด้า ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม“ชวนคนกรุงปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน”