620327 03

Thai Language Course

  กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการการเรียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน