620430 05

ถอดบทเรียนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

  เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เรื่อง “ถอดบทเรียนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จากประสบการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันอุดมศึกษา”

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)