620419 10

หารือหลักสูตรตรีควบโท

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ผู้บริหารคณะสถิติประยุกต์ และผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตรีควบโท

          ทางด้านนิเทศศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการศึกษา และต่อยอดงานวิจัยสู่สาธารณชนต่อไป ณ ห้องประชุม ณริศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร