620423 03

ศาสตร์แห่งพระราชาแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สภาคณาจารย์ นิด้า ร่วมจัดเวทีเสวนา หัวข้อ ศาตร์แห่งพระราชาแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน ในโครงการ NIDA TEAM FORUM ครั้งที่ 1 : ไทยพร้อมล้อมวง ครั้งที่ 6 โดยความร่วมมือจาก สภาคณาจารย์ นิด้า / นิด้า Forum / ไทยพร้อมล้อมวง และ ThaiPBS ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์