620426pr network4 10

PR Network ครั้งที่ 4

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 4 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน (AICA) ร่วมทำกิจกรรม USR ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม งัดกลยุทธ์การสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling) หนุนวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562

          เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เดินทางเข้า เยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางไป ร่วมกิจกรรม USR โยนกล้าข้าวเกยไชย ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นของนครสวรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันกว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับการต้อนรับจากชมรมผู้สูงอายุอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในด้านการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคุณสีตลา ชาญวิเศษ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด มาร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งWorkshop หาแนวทางในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และกำหนดแนวทางการสื่อสารของสถาบันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน