620429 06

Beijing Open Distance Education Center เยือนสถาบัน

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 Mr.Zhao Min, CEO Mrs.Lyu Yawen, General Manager Assistant Mr.Song Zhiyong, Operation Director  Mr.Zhao Mingguang, Vice General Manager Mr.Zhaoguoxiang, Vice Director และ Mr. Yong Fa Lin, นักศึกษาฝึกงานของ Beijing Open Distance Education Center จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก