620503 02

Dr.Brandon Howell เข้าพบผู้บริหารสถาบัน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 Dr. Brandon D. Howell, School of Public Health อาจารย์แลกเปลี่ยน 2018 – 2019 Short-Term Faculty Exchange ระยะเวลา 1 เดือน จาก มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          โดยได้เข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร สถาบัน ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ