620507 09

โครงการติว TOEIC

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร โดย สโมสรนักศึกษา จัดโครงการติว TOEIC ขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรมการติว TOEIC และมี ผศ.ดร.ศักด์สิทธิ์ แสงบุญ เป็นอาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นติวเตอร์  ได้รับการตอบรับจาก เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก